Started: Mon, Aug 21, 2017 17:00:00 PM UTC
Starting Query Output: Mon, Aug 21, 2017 17:00:00 PM UTC
108327 records generated
.txt file
Mon, Aug 21, 2017 17:00:33 PM UTC